Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH Fahrzeugbestandsliste

Göttinger_Verkehrsbetriebe_Logo

Stand 25.11.2018

Wagennummer Kennzeichen  Fahrzeug Bild Baujahr Bemerkung
  1 GÖ-S 1960 H Bristol Lodekka FLF Wagen 1 Göttinger Verkehrsbetriebe 1960  ? EX
London
12/1998 EX
Schweiz

Sonderwagen Rechtslenker
 52 GÖ-J 3352 VAN HOOL A 330   Wagen 52 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007  
 55 GÖ-J 3355 VAN HOOL A 330   Wagen 55 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007  
 56 GÖ-J 3356 VAN HOOL A 330   Wagen 56 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007  
 59 GÖ-J 3359 VAN HOOL A 330   Wagen 59 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007  
 60 GÖ-J 3360 VAN HOOL A 330   Wagen 60 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007  
 61 GÖ-J 3361 VAN HOOL A 330   Wagen 61 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007  
 62 GÖ-J 3362 VAN HOOL A 330   Wagen 62 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007  
 63  GÖ-J 3363 VAN HOOL A 330   Wagen 63 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007  
 64  GÖ-J 3364 VAN HOOL A 330   Wagen 64 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007  
 65  GÖ-J 3365 Mercedes-Benz O 530 Citaro (Facelift)  Wagen 65 Göttinger Verkehrsbetriebe 2008  
 66  GÖ-J 3366 Mercedes-Benz O 530 Citaro (Facelift)   Wagen 66 Göttinger Verkehrsbetriebe 2008  
 67  GÖ-J 3367 Mercedes-Benz O 530 Citaro C2 Wagen 67 Göttinger Verkehrsbetriebe 2014  
 68  GÖ-J 3368 Mercedes-Benz O 530 Citaro C2 Wagen 68 Göttinger Verkehrsbetriebe 2014  
 69  GÖ-J 3369 Mercedes-Benz O 530 Citaro C2 Wagen 69 Göttinger Verkehrsbetriebe 2014  
 70  GÖ-J 3370 Mercedes-Benz O 530 Citaro C2 Wagen 70 Göttinger Verkehrsbetriebe 2014  
 71  GÖ-J 3371 Mercedes-Benz O 530 Citaro C2 Wagen 71 Göttinger Verkehrsbetriebe 2014  
 72  GÖ-J 3372 Mercedes-Benz O 530 Citaro C2 Wagen 72 Göttinger Verkehrsbetriebe 2014  
 73  GÖ-J 3373 Mercedes-Benz O 530 Citaro C2 Wagen 73 Göttinger Verkehrsbetriebe 2014
 74 GÖ-J 3374 Setra S 415 NF Wagen 74 Göttinger Verkehrsbetriebe 2008 10/2015 EX NVG, Göttingen, Wagen 540,
GÖ-B 5540
 75 GÖ-J 3375 Setra S 415 NF Wagen 75 Göttinger Verkehrsbetriebe 2008 10/2015 EX NVG, Göttingen, Wagen 550,
GÖ-B 5550
 76 GÖ-J 3376 Mercedes-Benz O 530 Citaro (Facelift)   Wagen 76 Göttinger Verkehrsbetriebe 2009 10/2015 EX NVG, Göttingen Wagen 510,
GÖ-B 5510
 77 GÖ-J 3377 Mercedes-Benz O 530 Citaro (Facelift) Wagen 77 Göttinger Verkehrsbetriebe 2009 10/2015 EX NVG, Göttingen, Wagen 520,
GÖ-B 5520
 78 GÖ-J 3378 Mercedes-Benz O 530 Citaro (Facelift)     Wagen 78 Göttinger Verkehrsbetriebe 2009 10/2015 EX NVG, Göttingen, Wagen 530,
GÖ-B 5530
 79 GÖ-J 3379 Setra S 415 NF Wagen 79 Göttinger Verkehrsbetriebe 2010 10/2015 EX NVG, Göttingen, Wagen 515,
GÖ-B 5515
 80 GÖ-J 3380 Setra S 415 NF Wagen 80 Göttinger Verkehrsbetriebe 2010 10/2015 EX NVG, Göttingen, Wagen 525,
GÖ-B 5525
 81 GÖ-J 3381 Mercedes-Benz O 530 Citaro (Facelift)     Wagen 81 Göttinger Verkehrsbetriebe 2011 10/2015 EX NVG, Göttingen, Wagen 535,
GÖ-B 5535
 82 GÖ-J 3382 Mercedes-Benz O 530 Citaro (Facelift)     Wagen 82 Göttinger Verkehrsbetriebe 2011 10/2015 EX NVG, Göttingen, Wagen 545,
GÖ-B 5545
 83  GÖ-J 3383 Solaris New Urbino 12 IV Wagen 83 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
 84  GÖ-J 3384 Solaris New Urbino 12 IV Wagen 84 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
 85  GÖ-J 3385 Solaris New Urbino 12 IV Wagen 85 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
 86  GÖ-D 3386 Solaris New Urbino 12 IV Wagen 86 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
 87  GÖ-J 3387 Solaris New Urbino 12 IV Wagen 87 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
 88  GÖ-J 3388 Solaris New Urbino 12 IV Wagen 88 Göttinger Verkehrsbetriebe 2017  
 89  GÖ-J 3389 Solaris New Urbino 12 IV Bild folgt 2017  
 90  GÖ-J 3390 Solaris New Urbino 12 IV Bild folgt 2017  
 91  GÖ-J 3391 Solaris New Urbino 12 IV Wagen 91 Göttinger Verkehrsbetriebe 2017  
 92  GÖ-J 3392 Solaris New Urbino 12 IV Bild folgt 2017  
 93  GÖ-J 3393 Solaris New Urbino 12 IV Bild folgt 2017  
 94 GÖ-J 3394 Volvo 7900 EH Wagen 94 Göttinger Verkehrsbetriebe 2018  
 95 GÖ-J 3395 Volvo 7900 EH Bild folgt 2018  
 96 GÖ-J 3396 Volvo 7900 EH Bild folgt 2018  
 97  GÖ-J 3397 Volvo 7900 EH Bild folgt 2018  
 98 GÖ-J 3398 Volvo 7900 EH Bild folgt 2018  
 99 GÖ-J 3399 Volvo 7900 EH Bild folgt 2018  
300  GÖ-J 3400 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2  Bild folgt  2018  
301  GÖ-J 3401 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2  Wagen 301 Göttinger Verkehrsbetriebe 2018  
302  GÖ-J 3402 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2  Wagen 302 Göttinger Verkehrsbetriebe 2018  
303 GÖ-J 3403 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2  Bild folgt  2018  
304  GÖ-J 3404 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2  Bild folgt  2018  
305 GÖ-J 3405 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2   Bild folgt 2018  
306  GÖ-J 3406 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2  Bild folgt  2018  
307 GÖ-J 3407 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 307 Göttinger Verkehrsbetriebe 2015 02/2016 EX
Vorführwagen,
HH-IL 192
308  GÖ-J 3408 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift)   Wagen 308 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007
309  GÖ-J 3409 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 309 Göttinger Verkehrsbetriebe 2007  
310  GÖ-J 3410 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 310 Göttinger Verkehrsbetriebe 2009  
311  GÖ-J 3411 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 311 Göttinger Verkehrsbetriebe 2009  
312  GÖ-J 3412 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 312 Göttinger Verkehrsbetriebe 2009
313  GÖ-J 3413 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 313 Göttinger Verkehrsbetriebe 2009  
314  GÖ-J 3414 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift)  Wagen 314 Göttinger Verkehrsbetriebe 2010
315  GÖ-J 3415 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 315 Göttinger Verkehrsbetriebe 2010  
316  GÖ-J 3416 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 316 Göttinger Verkehrsbetriebe 2010  
317  GÖ-J 3417 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift)  Wagen 317 Göttinger Verkehrsbetriebe 2011  
318  GÖ-J 3418 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 318 Göttinger Verkehrsbetriebe 2011  
319  GÖ-J 3419 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 319 Göttinger Verkehrsbetriebe 2011  
320  GÖ-J 3420 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 320 Göttinger Verkehrsbetriebe 2011  
321  GÖ-J 3421 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 321 Göttinger Verkehrsbetriebe 2012  
322  GÖ-J 3422 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 322 Göttinger Verkehrsbetriebe 2012  
323  GÖ-J 3423 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 323 Göttinger Verkehrsbetriebe 2012  
324  GÖ-J 3424 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 324 Göttinger Verkehrsbetriebe 2012  
325  GÖ-J 3425 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 325 Göttinger Verkehrsbetriebe 2013  
326  GÖ-J 3426 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift)    Wagen 326 Göttinger Verkehrsbetriebe 2013  
327  GÖ-J 3427 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 327 Göttinger Verkehrsbetriebe 2013  
328  GÖ-J 3428 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift)  Wagen 328 Göttinger Verkehrsbetriebe 2013  
329  GÖ-J 3429 Mercedes-Benz O 530 G Citaro (Facelift) Wagen 329 Göttinger Verkehrsbetriebe 2013  
330  GÖ-J 3430 Mercedes-Benz O 530 G Citaro Wagen 330 Göttinger Verkehrsbetriebe 2003 02/2015 EX Bogestra,
Bochum, Wagen 0365, GE-BO 21
331  GÖ-J 3431 Mercedes-Benz O 530 G Citaro Wagen 331 Göttinger Verkehrsbetriebe 2003 02/2015 EX Bogestra,
Bochum, Wagen 0366, GE-BO 22
332  GÖ-J 3432 Mercedes-Benz O 530 G Citaro Wagen 332 Göttinger Verkehrsbetriebe 2003 02/2015 EX Bogestra,
Bochum, Wagen 0375, GE-BO 32
333 GÖ-J 3433 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 333 Göttinger Verkehrsbetriebe 2015  
334 GÖ-J 3434 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 334 Göttinger Verkehrsbetriebe 2015  
335 GÖ-J 3435 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 335 Göttinger Verkehrsbetriebe 2015  
336 GÖ-J 3436 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 336 Göttinger Verkehrsbetriebe 2015  
337 GÖ-J 3437 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 337 Göttinger Verkehrsbetriebe 2015  
338 GÖ-J 3438 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 338 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
339 GÖ-J 3439 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 339 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
340 GÖ-J 3440 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 340 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
341 GÖ-J 3441 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 341 GöVB 2016  
342 GÖ-J 3442 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 342 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
343 GÖ-J 3443 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 343 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
344 GÖ-J 3444 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 344 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
345 GÖ-J 3445 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 345 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
346 GÖ-J 3446 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Wagen 346 Göttinger Verkehrsbetriebe 2016  
350 GÖ-J 3450 Solaris New Urbino 18 IV Wagen 350 Göttinger Verkehrsbetriebe 2018  
351 GÖ-J 3451 Solaris New Urbino 18 IV Wagen 351 Göttinger Verkehrsbetriebe 2018  
352 GÖ-J 3452 Solaris New Urbino 18 IV Wagen 352 Göttinger Verkehrsbetriebe 2018  
353 GÖ-J 3453 Solaris New Urbino 18 IV Wagen 353 Göttinger Verkehrsbetriebe 2018  


Vorführwagen

Derzeitige Wagennummer Kennzeichen Fahrzeug Bild Baujahr/
Dauer
Bemerkung
400  GÖ-J 3400 VAN HOOL AGG300 Vorführwagen Wagen 400 Göttinger Verkehrsbetriebe 2003

01/2008 nach
Hochbahn,
Hamburg,
Wagen 8400,
HH-HN 2400
07/2016 nach
?
4-6 Monate
401  MA-XI 145 Mercedes-Benz O 530 GL Capa-City Bild folgt  2004
 
1 Woche
402  M-AN 1253 MAN A 23 Lion's City (NG 363) Bild folgt  2006
 
21 Tage
403 
M-V 1432 Volvo 7900 Hybrid Vorführwagen Wagen 403 Göttinger Verkehrsbetriebe 2015 2015 nach
Aktiv Bus,
Flensburg,
FL-AB 4
1 Monat
404  M-AN 6440 MAN A 23 Lion's City (NG 363) Vorführwagen Wagen 404 Göttinger Verkehrsbetriebe 2015 ? nach
Autokraft,
Kiel,
KI-AK 897
1 Monat
405 HH-IL 192 Mercedes-Benz O 530 G Citaro C2 Vorführwagen Wagen 405 Göttinger Verkehrsbetriebe 2015

02/2016 nach
GöVB, Göttingen,
Wagen 307,
GÖ-J 3407
6-8 Wochen


Ausmusterungen


Wagennummer Kennzeichen  Fahrzeug Bild Baujahr Bemerkung
 29  GÖ-J 3329 MAN A 21 (NL 263) Bild folgt 2002 03/2015 nach
Koppermann,
Stollberg,
AC-MO 7430
 30 GÖ-J 3330 MAN A 21 (NL 263)  Wagen 30 Göttinger Verkehrsbetriebe 2002  01/2018
abgemeldet

02/2018 nach
Tadrowska
Omnibusbetrieb,
Göttingen,
Ersatzteilspender

 31 GÖ-J 3331 MAN A 21 (NL 263)  Wagen 31 Göttinger Verkehrsbetriebe 2002 02/2018 nach
Huschenhöfer,
Hildesheim,
HI-H 212

 32 GÖ-J 3332 Mercedes-Benz O 530 Citaro  Wagen 32 Göttinger Verkehrsbetriebe 2002 02/2018 nach
Tadrowska
Omnibusbetrieb,
Göttingen,
GÖ-T 9003

 33 GÖ-N 3333 Mercedes-Benz O 530 Citaro Wagen 33 Göttinger Verkehrsbetriebe 2002 02/2018 nach
Tadrowska
Omnibusbetrieb,
Göttingen,
GÖ-T 9001
 34 GÖ-J 3334 Mercedes-Benz O 530 Citaro   Wagen 34 Göttinger Verkehrsbetriebe 2002 02/2018 nach
Tadrowska
Omnibusbetrieb,
Göttingen,

04/2018 nach
Elm Tours,
Königslutter,
 35 GÖ-J 3335 Mercedes-Benz O 530 Citaro   Wagen 35 Göttinger Verkehrsbetriebe 2003 04/2018
abgemeldet
 36 GÖ-J 3336 Mercedes-Benz O 530 Citaro   Wagen 36 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2003 10/2016
abgemeldet
12/2016 nach
KKT, Klaipeda
(Litauen),
Wagen 13,
JNU 213
 37 GÖ-J 3337 Mercedes-Benz O 530 Citaro Wagen 37 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2003 04/2018
abgemeldet

05/2018 nach
Erzig, Pluwig,
TR-ER 1200
 38 GÖ-J 3338 MAN A 21 (NL 263) Wagen 38 Göttinger Verkehrsbetriebe 2003 02/2018 nach
Tadrowska
Omnibusbetrieb,
Göttingen,
GÖ-T 9002
 39 GÖ-J 3339 MAN A 21 (NL 263) Wagen 39 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2003 04/2017 nach
Buck, Dortmund,
Wagen 17,
DO-MH 1177
 40 GÖ-J 3340 MAN A 21 (NL 263) Wagen 40 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2003 09/2016
abgemeldet
12/2016 nach
KKT, Klaipeda
(Litauen),
Wagen 12,
JNU 212
 41 GÖ-J 3341 VAN HOOL A 320  Wagen 41 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2005 10/2016
abgemeldet
11/2016 nach
Mercador 7,
Vippachedel-
hausen
(Händler)
 42 GÖ-J 3342 VAN HOOL A 320  Wagen 42 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2005 10/2016
abgemeldet
11/2016 nach
Mercador 7,
Vippachedel-
hausen
(Händler)
? nach
Gäke,
Erfstadt,
BM-DA 206
 43 GÖ-J 3343 VAN HOOL A 320  Wagen 43 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2005 10/2016
abgemeldet
11/2016 nach
Mercador 7,
Vippachedel-
hausen
(Händler)
  44 GÖ-J 3344 VAN HOOL A 320   Bild folgt 2005 03/2015 nach
Fahrdienst,
Göttingen,
GÖ-RX 40
 45 GÖ-J 3345 VAN HOOL A 320   Wagen 45 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2005 10/2016
abgemeldet
11/2016 nach
Mercador 7,
Vippachedel-
hausen
(Händler)
 46  GÖ-J 3346 VAN HOOL A 320   Bild folgt 2005 03/2015 nach
Fahrdienst,
Göttingen,
GÖ-WW 42
 47 GÖ-J 3347 VAN HOOL A 320   Wagen 47 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2005 10/2016
abgemeldet
11/2016 nach
Mercador 7,
Vippachedel-
hausen
(Händler)
 48 GÖ-J 3348 VAN HOOL A 320   Wagen 48 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2005 10/2016
abgemeldet
11/2016 nach
Mercador 7,
Vippachedel-
hausen
(Händler)
 49 GÖ-J 3349 VAN HOOL A 320   Wagen 49 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2005 02/2018 nach
Röttgen
(Händler)
Untersteinach
 50 GÖ-J 3350 VAN HOOL A 330   Wagen 50 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2007 11/2018 nach
Saleh
(Händler),
Kerpen
 51 GÖ-J 3351 VAN HOOL A 330   Wagen 51 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2007 11/2018 nach
Saleh
(Händler),
Kerpen
 53 GÖ-J 3353 VAN HOOL A 330   Wagen 53 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2007 11/2018 nach
Saleh
(Händler),
Kerpen

 54 GÖ-J 3354 VAN HOOL A 330   Wagen 54 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2007 11/2018 nach
Saleh
(Händler),
Kerpen
 57 GÖ-J 3357 VAN HOOL A 330   Wagen 57 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2007 11/2018 nach
Saleh
(Händler),
Kerpen
300 GÖ-J 3400 Mercedes-Benz O 530 GL Capa-City Wagen 300 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2010 12/2014 EX
Vorführwagen,
MA-HH-235

01/2016 nach
Mercedes-Benz BusStore,
Neu-Ulm
(Händler),
abgemeldet
03/2016 nach
Verkehrsbetriebe,
Bad Belzig,
PM-RB 165
301  GÖ-D 3401 Mercedes-Benz O 530 G Citaro Wagen 301 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2000 02/2018 nach
?
302  GÖ-J 3402 Mercedes-Benz O 530 G Citaro Wagen 302 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2000 02/2018 nach
T-Busz,
Tatabánya
(Ungarn),
POF-702
303  GÖ-J 3403 Mercedes-Benz O 530 G Citaro Wagen 303 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2000 02/2018 nach
T-Busz,
Tatabánya
(Ungarn),
POF-703
305  GÖ-J 3405 MAN A 23 (NG 313) Wagen 305 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2004 11/2018 nach
Saleh
(Händler),
Kerpen
306  GÖ-J 3406 MAN A 23 (NG 313) Wagen 306 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2004 06/2018 nach
BBS,
Duderstadt
(Übungs-fahrzeug)
307 GÖ-J 3407 MAN A 23 (NG 313) Bild folgt 2005 10/2012 nach
Winkelmann,
Ostercappeln,
OS-H 320
322 GÖ-J 3422 Mercedes-Benz O 405 G Bild folgt 1988 04/2005 nach
?
323 GÖ-J 3423 Mercedes-Benz O 405 G Bild folgt 1991 06/2005 nach
Bank,
Zülpich,
EU-TD 77
324 GÖ-J 3424 Mercedes-Benz O 405 GN Bild folgt 1993 04/2009 nach
?
325 GÖ-J 3425 Mercedes-Benz O 405 GN Bild folgt 1993 05/2008 nach
Schomaker,
Lohne,
VEC-SL 125
326 GÖ-J 3426 MAN A 11 (NG 272) Bild folgt 1994 04/2009 nach
?
327 GÖ-J 3427 MAN A 11 (NG 272) Bild folgt 1994 06/2006 nach
Rehm,
Oerlinghausen,
LIP-AK 533
328 GÖ-J 3428 MAN A 11 (NG 272) Bild folgt 1994 06/2007 nach
Ilmebahn,
Einbeck,
NOM-LV 21
329 GÖ-J 3429 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1996 2011 nach
?
330 GÖ-J 3430 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1996 2011 nach
?
331 GÖ-J 3431 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1996 2011 nach
?
332 GÖ-J 3432 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1996 02/2010 nach
?
333 GÖ-J 3433 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1996 03/2010 nach
?
334 GÖ-J 3434 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1996 2011 nach
Mulert,
Rees,
KLE-VM 501
335 GÖ-J 3435 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1996 03/2010 nach
?
336 GÖ-J 3436 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1997 2012 nach
Ilmebahn,
Einbeck,
NOM-LE 24
337 GÖ-J 3437 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1997 2012 nach
IVECO,
Göttingen,
338 GÖ-J 3438 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1997 2012 nach
EBR,
Emsdetten,
ST-KW 228
339 GÖ-J 3439 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1997 2012 nach
EBR,
Emsdetten,
ST-KW 229
340 GÖ-J 3440 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1998 2013 nach
?
341 GÖ-J 3441 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1998 2013 nach
Verhuven Reisen,
Xanten,
WES-TV 4
342 GÖ-J 3442 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1998 10/2012 nach
Verhuven Reisen,
Xanten,
WES-TV 6
343 GÖ-J 3443 MAN A 11 (NG 312) Bild folgt 1998 11/2013 nach
Ilmebahn,
Einbeck,
EIN-IB 12
344  GÖ-J 3444 MAN A 11 (NG 312) Wagen 344 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 1999 07/2016
abgemeldet
11/2016
verschrottet
345 GÖ-J 3445 MAN A 11 (NG 312) Wagen 345 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 1999 10/2016
abgemeldet
11/2016 nach
Bus & Auto Wern,
Siegen
(Händler)
346 GÖ-J 3446 MAN A 11 (NG 312) Wagen 346 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 1999 10/2016
abgemeldet
11/2016 nach
Bus & Auto Wern,
Siegen
(Händler)
348 GÖ-J 3448 MAN A 23 (NG 313) Wagen 348 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2000 02/2016
 abgemeldet
06/2016 nach
Schiwy,
Hattingen,
WIT-TE 99
349 GÖ-J 3449 MAN A 23 (NG 313) Wagen 349 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2000 10/2016
abgemeldet 
11/2016 nach
Mercador 7,
Vippachedel-
hausen
(Händler)
07/2017 nach
VVT, Vilnius
(Litauen),
Wagen 435,
JUB 281
350 GÖ-D 3450 MAN A 23 (NG 313) Wagen 350 Göttinger Verkehrsbetriebe ausgemustert 2000 07/2016
abgemeldet
11/2016
verschrottet


Zurück zu "Landkreis Göttingen" - Zurück zur "Unternehmensübersicht"